o.s. RaVeLi

 

  Úvod

Stanovy

Provozní řád

Info pro členy

Technologie

Aktuality

 
 

Návštěvnost dnes

Celkem přístupů

 

 
 

Stanovy

 

Stanovy dobrovolného občanského sdružení
O.S. RaVeLi
 

 

Úvodní ustanovení

Název sdružení je: O.S. RaVeLi (dále jen "Sdružení").

Sídlo Sdružení je: Radimovice u Želče 33, 390 02 Tábor

 

 

Statut Sdružení

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Činnosti Sdružení

Cílem Sdružení je výstavba a provoz počítačové sítě v Radimovice u Želče, Libějice pro:

-   umožnění vzájemné komunikace členů Sdružení,

-   umožnění výměny dat

-   společné využívání služby vysokorychlostního internetového připojení apod.

 

Tato síť bude realizována svépomocí členy tohoto Sdružení. Součástí vstupního poplatku je základní konfigurace koncového zařízení a připojení do sítě. Předpokládá se, že jednotliví členové si budou vzájemně vypomáhat, a to jak vlastními zkušenostmi získanými ve Sdružení, tak svou případnou prací. Tyto činnosti budou členové vykonávat pro Sdružení bezplatně.

Členové se budou aktivně podílet na vyhledávání nejvýhodnějších kontaktů pro Sdružení (poskytovatelé připojení do Internetu, místa pro umisťování vysílačů AP, atp.).

Poskytování poradenské a konzultační služby členům.

Hospodaření s prostředky a majetkem Sdružení. K tomu účelu lze založit finanční účet u peněžního ústavu.

Získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování činnosti Sdružení a jeho projektů.

Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

 

 

Členství

Členem Sdružení mohou být fyzické osoby starší 15. let.

O přijetí za člena Sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada Sdružení.

Členství vzniká dnem přijetí za člena a složením vstupního poplatku 3000,-Kč. Tento poplatek není vratný a jsou z něho hrazeny náklady na zřízení přípojného místa člena a náklady na rozvoj infrastruktury.

 

Členství zaniká:

-   vystoupením člena písemným oznámením radě,

-   úmrtím člena,

-   zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

-   zánikem Sdružení.

Dokladem členství je potvrzení vydané radou Sdružení.

 

 

Práva a povinnosti členů

Člen Sdružení má právo:

-   účastnit se jednání členské schůze, valné hromady i zasedání rady,

-   volit orgány Sdružení,

-   být volen do orgánů Sdružení,

-   obracet se na radu Sdružení a kontrolora s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 

Člen má povinnost zejména:

-   dodržovat stanovy Sdružení,

-   aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení,

-   svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení,

-   včas platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

-   dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Sdružení.

 

 

Orgány Sdružení

Orgány Sdružení jsou:

-   valná hromada,

-   rada Sdružení,

-   předseda a místopředseda rady Sdružení,

-   kontrolní komise.

 

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení.

Valnou hromadu tvoří všichni členové Sdružení.

Valnou hromadu svolává rada Sdružení podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Oznámení o konání valné hromady zveřejní rada Sdružení nejméně 14 dní předem. Pokud valnou hromadu nesvolá rada Sdružení v předepsaném termínu, může ji svolat kterýkoliv člen Sdružení stejným způsobem.

Skupina nejméně jedné třetiny členů Sdružení může svolat mimořádnou valnou hromadu. Oznámení o konání spolu se jmény členů, kteří ji svolávají, zveřejní aspoň 14 dní předem.
 

Valná hromada zejména:

-   rozhoduje o změnách stanov Sdružení,

-   volí a odvolává členy rady Sdružení

-  schvaluje úkoly Sdružení pro příslušné období, výroční zprávu Sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,

-   rozhoduje o výši vstupního poplatku,

-   rozhoduje o výši měsíčního členského příspěvku,

-   rozhoduje o počtu členů rady Sdružení,

-   rozhoduje o zrušení členství,

-   rozhoduje o zrušení Sdružení,

-   schvaluje interní řád WIFI sítě, který je závazný pro všechny členy Sdružení,

    jeho porušení může znamenat pro člena Sdružení vyloučení ze Sdružení.

 

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů Sdružení.

Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada Sdružení.

 

 

Rada Sdružení

Rada Sdružení je výkonným orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. Valná hromada může ze závažných důvodů odvolat jak jednotlivé členy rady, tak radu jako celek.

Funkční období členů rady je dvouleté. Opakovaná volba členů rady na více funkčních období je možná. Člen rady může v průběhu funkčního období na svoji funkci rezignovat písemnou rezignací doručenou radě Sdružení.

 

Rada má nejméně 8 členů:

-   předseda Sdružení,

-   místopředseda Sdružení,

-   místopředseda Sdružení,

-   pokladník,

-   3 x správce sítě

-   kontrolor.

Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti 1. místopředseda, nejméně 4 x ročně.
 

Rada zejména:

-   koordinuje činnost Sdružení,

-   svolává valnou hromadu,

-   zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

-   rozhoduje o přijetí za člena Sdružení.

 

Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Rada spravuje finanční hotovost a má mandát Sdružení k nakládání s hotovostí k řádnému zajištění chodu a činnosti Sdružení.

Rada Sdružení je oprávněna pověřit vedením účetnictví za úplatu třetí osobu.

 

Předseda a místopředseda rady Sdružení

Předseda rady naplňuje rozhodnutí rady, zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho jménem.

Předsedu a místopředsedu rady volí valná hromada Sdružení.

Předseda rady a oba místopředsedové jsou odpovědni za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence, vedení evidence majetku Sdružení a plynulý chod Sdružení.

Předseda rady připravuje podklady pro jednání rady Sdružení.

 

Pokladník

Pokladník je oprávněn hospodařit s finančními prostředky výlučně v zájmu Sdružení, případně vést účetnictví Sdružení.

Společně s předsedou má pokladník oprávnění disponovat s účtem u peněžního ústavu osobně na přepážce.

Pouze pokladník má umožněn přístup k účtu prostřednictvím internetového bankovnictví.
 

Pokladník zejména:

-   vybírá členské příspěvky a vede evidenci plátců,

-   vypracovává účetní roční uzávěrku a předkládá ji valné hromadě,

-   předloží na žádost kontrolora nebo člena rady Sdružení archivované účetní doklady a výpisy z účtu k nahlédnutí.

Funkce pokladníka je neslučitelná s jinou funkcí ve Sdružení.

 

Správce sítě

1)      Instalace a správa základního software a technických prostředků nutných pro chod sítě.

2)      Řádné udržování technického vybavení a komunikačních cest.

3)      Aktivně spolupracovat při komplexních i lokálních problémech WIFI sítě.

4)      Navrhovat úsporná a efektivní opatření v rámci WIFI sítě.

5)      Seznamovat se novými technologiemi v oblasti s následnou aplikací.

6)      Na požádání člena sdružení provádí technickou podporu.

 

Kontrolní komise (dále „Kontrolor“)

Kontrolor je revizním a kontrolním orgánem Sdružení a za svou činnost zodpovídá valné hromadě.

Kontrolor může se souhlasem rady požádat při plnění výkonu funkce kontrolní komise o pomoc kteréhokoli člena sdružení staršího 18 let.

Kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Sdružení, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností Sdružení.

Kontrolor zejména:

-  průběžně kontroluje výdaje a příjmy Sdružení, předkládá návrhy na zlepšení hospodaření,

-  min. 1x za rok předkládá valné hromadě písemnou zprávu o kontrole hospodaření Sdružení za uplynulý kalendářní rok,

-   kontroluje zachovávání stanov a vnitřních předpisů.

Funkce kontrolora je neslučitelná s jinou funkcí ve Sdružení.

 

Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Za hospodaření Sdružení odpovídá rada Sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

Zdroji majetku jsou zejména:

-   dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

-   výnosy majetku,

-   vstupní poplatky,

-   členské příspěvky,

-   poplatky členů za nadstandardní služby poskytnuté Sdružením.

 

Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s činností Sdružení a k zajištění jeho řádného provozu.

Cílem činnosti Sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.

 

Zánik Sdružení

Sdružení zaniká:

-  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,

-   rozhodnutím Ministerstva vnitra.

 

Zaniká-li Sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Závěrečná ustanovení

Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád Sdružení.

Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi, stížnostmi a žádostmi.

 

V Radimovicích u Želče, 1. prosince 2006

 

 

Copyright Pavel Hrdlička 2018. Všechna práva vyhrazena. Zákaz jakéhokoliv kopírování bez povolení autora.