o.s. RaVeLi

 

  Úvod

Stanovy

Provozní řád

Info pro členy

Technologie

Aktuality

 
 

Návštěvnost dnes

Celkem přístupů

 

 
 

Provozní řád

 

Provozní řád
občanského sdružení RaVeLi (Radimovice u Želče, Libějice)


Provozní řád určuje základní práva a povinnosti každého uživatele informačních technologií počítačové sítě Občanského sdružení RaVeLi Radimovice u Želče, Libějice. (dále jen „Sdružení“). Vymezuje především technické nastavení zařízení a využívání prostředků sítě. Provozní řád vydává Rada Sdružení ve stanovách Sdružení.
Členovi Sdružení je umožněn přístup k síti internetového připojení, má-li zaplacené všechny členské příspěvky.

Před připojením oznámí člen Radě Sdružení MAC adresy svých síťových zařízení.

V případě změny MAC adresy zařízení je člen povinen ohlásit novou MAC adresu.

IP adresy jsou členovi pevně přiděleny. Člen nesmí používat IP adresy, které mu nebyly přiděleny.

Je zakázáno poskytovat své konfigurační síťové nastavené třetím osobám.

Člen pracuje v síti Sdružení tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil užívání prostředků počítačové sítě.

Člen nesmí používat jakékoliv techniky, které lze chápat jako aktivity směřující k získání neoprávněných přístupových práv, privilegovaného stavu či získání neoprávněné kontroly nad zařízením Sdružení nebo zařízením jiných členů.

Člen nesmí přetěžovat síť Sdružení.

Člen je povinen zajistit, aby každé jeho zařízení bylo homologováno pro provoz v ČR dle platných právních norem.

Člen nesmí umožnit přístup do sítě osobám a jejich domácnostem, které nejsou členy Sdružení.

Členovi je doporučeno, aby se pravidelně seznamoval s informacemi ohledně WIFI sítě vyvěšenými na webových stránkách Sdružení.

Člen je odpovědný za případné škody, protiprávní jednání a podobně, které způsobí prostřednictvím sítě Sdružení.

Sdružení neodpovídá za škody způsobené výpadky sítě, poškození vašeho PC viry staženými prostřednictvím sítě, případně poškození PC bleskem, výbojem apod.

Jestliže člen poruší své povinnosti, může Rada nebo Valná hromada přikročit k řešení

- omezit jeho práva, zejména snížení přenosové rychlosti, časově omezený přístup, nebo odpojení od sítě.

Člena, který nadále či opakovaně porušuje své povinnosti, může Rada ze Sdružení vyloučit bez nároků na vrácení vstupních poplatků.

Jakékoliv problémy s počítačovou sítí Sdružení ohlašuje člen příslušnému správci sítě

- členovi rady.

Před ohlášením poruchy je však povinen ověřit na vlastní náklady, zda závada nespočívá v zařízení.

Nefunkčnost počítače člena není důvod k neplacení členských příspěvků. Člen bere na vědomí pevně daný níže uvedený rozpis pro stahování větších objemů dat:

-          je zakázáno stahovat větší objemy dat (100 MB a více) „ve špičce“
špička je stanovena od 7.00– 23.00 hod.,

-          je nutné se na síti chovat ohleduplně a využívat ke stahování čas „mimo špičku“
mimo špičku je stanoveno od 23.00 – 07.00 hod.,

-          je zakázáno využívat komunikační programy k přenosu velkých objemů dat,

-          je zakázáno komunikačními programy obtěžovat ostatní uživatele sítě.

 

Copyright Pavel Hrdlička 2018. Všechna práva vyhrazena. Zákaz jakéhokoliv kopírování bez povolení autora.